یادداشت روز جناب وکیل

تهدید به مرگ

 تهدید به مرگ  چند سال پیش پرونده ایی داشتم که خانمی از ترس تهدید به مرگ اقدام به خودکشی کرده... ادامه مطلب