یادداشت روز جناب وکیل

نحوه ی وصول نفقه

طبق ماده قدیم افراد واجب النفقه می توانستند برای مطالبه نفقه مانند سایر طلبکاران به دادگاه صالح مراجعه نمایند .... ادامه مطلب