سوالات حقوقی مردم و پاسخ آنها

  • نحوه ی صدور المثنای سند مالکیت

    در این مقاله سعی در بررسی نحوه ی صدور سند مالکیت المثنی داریم  در سه مورد برای سند مالکیت المثنی صادر می شود ۱: در مورد گم شدن سند مالکیت ۲: در مورد از بین رفتن آن کلا یا بعضا ۳: در موردی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجراییه مقدور نباشد موارد ۱و… ادامه مطلب

  • اعتراضات ثبتی که مانع صدور سند مالکیت می شود

    در خلال عملیات مقدماتی ثبت که عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد ممکن است اعتراضاتی واصل شود و مانع ادامه ی عملیاتی و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن اعتراضات گردد برای اعتراضات ثبتی می بایست به یک وکیل ملکی متخصص در دعاوی ملکی… ادامه مطلب

  • تقاضای ثبت نسبت به املاک مجهول المالک و تنظیم اظهارنامه ی ثبتی

    اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده او گذاشته می شود و باید با تکمیل و اعاده آن درخواست ثبت نماید طبق ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود ۱: هویت دهنده اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه… ادامه مطلب