شرایط و تشریفات طلاق سریع ترین راه طلاق از طرف زن 


شرایط و تشریفات طلاق سریع ترین راه طلاق از طرف زن 


طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت و اعتبار خود بالی است بعضی از این شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است و پاره ای صوری و تشریفار و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق می.باشد. عدم رعایت شرایط
تشریفات مذکور در قانون مدنی موجب بطلان طلاق است
به علاوه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ارجام
به داوری و اجازه دادگاه برای طلاق را لازم دانسته است
در این گفتار نخست از شرایط اساسی و سپس از تشریفات طلاق سخن خواهیم گفت.


تقسيم مطلب _ قانون جدید طلاق از طرف زن ۱۴۰۲


مبحث یکم – شرایط اساسی طلاق
بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره ای دیگر مربوط به مطلقه (زن) است. برخی از این شرایط مانند قصد و رضا و اهلیت برای هر عمل حقوقی لازم است و ویژۀ طلاق نیست و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد
بند یکم – شرایط طلاق دهنده
وقتی طلاق دهنده شوهر است
برابر فقه اسلامی و قانون ،مدنی طلاق دهنده شوهر است که میتواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد. از لحن آیات قرآن درباره طلاق چنین بر می آید که طلاق عمل مرد و از اختیارات اوست خطابات در این زمینه همه متوجه مردان است (۱) و قاعده الطلاق) بيد من
میآید
١. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف او سرحوهن بمعروف (بقره آیه ۲۳۱) و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن ازواجهنّ اذا تراضوا بينهم بالمعروف (بقره، آیه ۲۳۲) و لاجناح اخذ بالساق در فقه معروف و انکار ناپذیر است ،بنابراین طلاق در فقه اسلامی و قانون مدنى ايقاع عمل حقوقی یک (جانبه به شمار میآید که به وسیله شوهر با به نمایندگی از او واقع می.شود طلاق دهنده شوهر باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد

الف – اراده طلاق : سریع ترین راه طلاق از طرف زن 
٢٢٣ – وجود اراده و منجز بودن آن
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه (ايقاع) است و مانند سایر اعمال ،حقوقی، قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب میشود (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی بنابراین هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری ،کند یا اشتباها به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق ،دهد این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است. قصد طلاق باید به طور منجز بیان .شود به عبارت دیگر طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد اگر طلاق به نحو معلق واقع شود یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری ،باشد چنانکه مرد به زنش بگوید طلاقت ،دادم اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی طلاق باطل است. رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل باشد و ثبات خانواده از نظر اجتماعی دارای اهمیتی فراوان است لذا قانونگذار طلاق معلق را باطل دانسته است ماده ۱۱۳۵ قانون
مدنی صریحاً در این زمینه میگوید
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است چنانکه در پیش گفتیم لازم نیست شوهر اراده خود را در مورد طلاق شخصاً اعلام کند و به تعبیر دیگر اجرای صیغه طلاق به وسیله شخص شوهر ضرورت ندارد و ممکن است نماینده او این عمل را انجام .دهد بنابراین مرد میتواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد. معمولا چون افراد عادی نمیتوانند صیغه طلاق را اجرا کنند به سردفتر طلاق در
این خصوص وکالت می.دهند
ممکن است زن برای اجرای طلاق از جانب شوهر وکالت با حق توکیل داشته باشد (ش ۲۰۱ به بعد این وکالت معمولاً هنگام عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد به زن داده
می شود و در این صورت عزل وکیل مادام که نکاح باقی است ممکن نخواهد بود.۲۲۴ حقوق خانواده
طلاق مکره و ضمانت اجرای آن _ سریع ترین راه طلاق از طرف زن 
اگر شوهره از روی اکراه و بر اثر فشار و تهدید زن خود را طلاق دهد آیا طلاق باطل قانون مدنی اختیار را از شرایط طلاق دهنده دانسته ماده ۱۱۳۶) لیکن در ضمانت
است یا غیر نافذ؟
اجرای اکراه سکوت کرده است
(۱)
بیشتر استادان حقوق به پیروی از فقهای امامیه طلاق مکره را باطل دانسته اند و در این صورت هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود و طلاق دهنده نمیتواند بعد از رفع اگراه
آنرا تنفيذ كند
بعضی از استادان حقوق در خصوص قصد و رضای شوهر که یکی از شرایط اساسی درستی طلاق ،است میگویند در فقه امامیه عقیده عموم بر بطلان طلاق ناشی از اکراه است ولی پذیرش این نظر را در نظام قانون مدنی دشوار میدانند و میگویند همان طور که در معاملات اکراه موجب عدم نفوذ معامله ،است طلاق مکره نیز باید غیر نافذ ،باشد به باطل معهذا با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه اظهار نظر نمودهاند که قانون ،شرعی حقوق موضوعه کنونی را تشکیل میدهد؛ آنگاه در توجیه بطلان طلاق مکره به پاره ای دلائل حقوقی نیز استناد نموده و خصوصاً به این علت که قانونگذار اراده سالم و تصمیم راسخ شوهر را شرط صحت طلاق دانسته است طلاق ناشی از اکراه را در نهایت باطل اعلام کرده اند. (۲)
چون قانون مدنی در اینگونه مسائل از فقه امامیه پیروی کرده میتوان گفت ضمانت اجرای پذیرفته شده در فقه که عبارت از بطلان طلاق مکره است مورد نظر قانونگذار بوده است. این راه حل علاوه بر اینکه با فقه امامیه و حقوق سنتی ما وفق می،دهد دارای این مزیت است که از نظر اجتماعی متناسبتر و با فلسفه مقررات طلاق و هدف تثبیت خانواده سازگارتر است، چه با قبول آن طلاق مکره فاقد ارزش قانونی و موارد طلاق محدودتر خواهد شد.
ب – اهلیت


داشتن بلوغ و عقل _ سریع ترین راه طلاق از طرف زن

 طلاق :مجنون

داشتن بلوغ و عقل برای طلاق شرط لازم است .  استثنائا قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت غیر ممکن ،باشد با اینکه طلاق اساسا یک امر شخصی است و خود شخص باید درباره ت و اعمال حقوقی او باطل است لیکن چون ممکن است ادامه زندگی زناشویی او مقررات و مصلحت مولی ،علیه زن او را طلاق دهد ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این زمینه می گوید ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق ولی در این ماده اعم از ولی قهری وصی و قیم است لیکن قانون امور حسبی درباره قیم شرط دیگری را افزوده که عبارت از موافقت دادستان و تصویب دادگاه است. ماده ۸۸ قانون مذکور در این باره مقرر می:دارد ….. هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد بنابراین چون اختیارات قیم در حقوق ما محدودتر از اختیارات ولی قهری و وصی ،است در صورتی که قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد موافقت دادستان و تصویب دادگاه لازم است؛ اما درباره ولی قهری یا وصی نیازی به موافقت دادستان ،نیست هرچند که اجازه دادگاه لازم است آنچه گفته شد مربوط به مجنون دائمی است اما اگر مجنون ادواری ،باشد یعنی در پاره ای اوقات حال افاقه به او دست دهد طلاق زن او بوسیله ولی یا قیم درست نیست چه ،طلاق ،چنانکه گفتیم امری شخصی است که امولا خود شخص باید دربارۀ آن اقدام .کند ،بنابراین چنانکه علمای حقوق گفته اند ماده ۸۸ قانون امور حسبی را باید حمل بر موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد و به تعبیر دیگر مقصود از مجنون در این ماده با توجه به ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی مجنون دائمی است. لیکن مجنون ادواری خود میتواند در حال افاقه طلاق را واقع سازد. 

بند دوم شرایط مطلقه _سریع ترین راه طلاق از طرف زن


اصولاً از طرف مرد واقع میشود برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت زن لیکن برابر قانون مدنی طلاق باید در حال پاکی (طهر) زن واقع شود و بعلاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد. فلسفه این شرایط آن است که اولاً از افزایش طلاق بدین وسیله جلوگیری شود و ثانیاً وضع زن از لحاظ بارداری معلوم گردد. این شرایط بارداری معلوم گردد این شرایط سبب ی شود که زن و شوهر کنند و درباره آینده خود و فرزندانشان در این فاصله مدتی برای طلاق صبر بیندیشند و با گذشت زمان
خشمهای زودگذر فرو مینشیند و زن و شوهر به حکم عقل و مصلحت از طلاق منصرف شده به زندگی زناشویی ادامه میدهند
به هر حال شرایطی که در قانون مدنی برای مطلقه ذکر شده است مبتنی بر نظر اجماعی فقهای امامیه است. اینک این شرایط را مورد بحث قرار میدهیم . 

 

در ادامه بخوانید :

 واخواهی از طلاق انجام بدم ویا نه |واخواهی طلاق

سه راه برای طلاق گرفتن سریع

وکیل طلاق تضمینی می خوام