نمونه رای صادره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

یکی از مشکلات مردم در سوالات حقوقی تلفنی و هنگام مشاوره تلفنی با وکیل خانواده ویا وکیل طلاق سوالات حقوقی مربوط به طلاق از طرف زوجه می باشد . همیشه در مشاوره قضایی تلفنی هنگام مشاوره حقوقی به نکات ضعفی پی می برم که لازم دیدم بعنوان وکیل خانواده پیرامون طلاق از طرف زوجه نمونه رایی را در ذیل بیاورم تا دانشجویان حقوقی استفاده کافی را ببرند .یک وکیل خانواده باید نکات لازم را بهنگام طرح دادخواست طلاق از طرف زوجه باید بداند و ایضا بکار ببرد که در رای ذیل به برخی از انها اشاره شده است .

نمونه رای صادره طلاق به درخواست زوجه 

اگر شوهر هر کدام از شروط مندرج در سند نکاحیه را نقض نماید زن می تواند در خواست طلاق بدهد البته این در صورتی امکان پذیر است که شوهر آن شرط را قبول کرده باشد و امضاء نموده باشد بعنوان وکیل دعاوی خانوادگی طبق رای صادره از دادگاه تجدید نظر صدرو حکم طلاق به در خواست زوجه بدلیل تخلف از بندهای ۱ و ۲ و ۹ سند ازدواج صادر می شود و نفقه و مهریه زوجه باید پرداخت گردد 

وکیل خانواده توضیح می دهد :بند ۱ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه و به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد .

وکیل خانواده توضیح میدهد : بند ۲ سو رفتار شوهر به حدی که ادامه زندگی را برای همسر مشکل سازد .

بنده ۹ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و ارتکاب جرمی که مغایر با شوون خانوادگی باشد تشخیص این موضوع با دادگاه است

مطالب مرتبط:

چگونه از شوهرم طلاق بگیرم او مرا طلاق نمی دهد

وکیل خانواده جهت طلاق از طرف زوجه چگونه دادخواست می دهد؟