کیفری

سلام من دوجرم با هم مرتکب شدم یکی مشروب و یکی مواد مخدر.که حکمها باهم ادقام شد و بالاترین حکم که حکم مواد بود بهم تعلق گرفت.با این شرایط عفو امسال شامل من میشود.حکمم هم قطعی شده ولی هنوز خودم را معرفی نکردم.

متاسفانه خیر