راه اثبات عدم تمکین در دادگاه خانواده به بیان وکیل خانواده

شرایط عدم تمکین چگونه اثبات می شود وکیل خانواده توضیح می دهد 

بعنوان وکیل خانواده معتقدم شرایط اثبات عدم تمکین زن از شوهر (عام و خاص) بسیار دشوار است زیرا تمکین امری کاملا خصوصی بوده وارایه شاهد برای آن میسر نیست مگرآن که خود زن نزد دادگاه خانواده به عدم تمکین اقرار کند .ویا اشخاصی به نحوی از موضوع اطلاع داشته باشند ویا این که قاضی براساس امارات و قراین متوجه این امر شود ویا اینکه وکیل خانواده یکی از طرفین مطلب را بطور کامل توضیح دهد .در اثبات عدم تمکین ویا مطالبه نفقه نقش و حضور وکیل خانواده بسیار مهم است .

ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین توسط زوجه به بیان وکیل اکبر فتح اللهی وکیل خانواده شبکه ۲ سیما 

الف ـ عدم استحقاق نفقه 

مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی چنانچه زن از وظابف زوجیت امتناع کند مسنحق نفقه نخواهد بود البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجهی داشته باشد استحقاق نفقه را ازدست نمی دهد مانند استفاده از حق حبس (خودداری از تمکین به حکم قانون تاز مان دریافت مهریه ) ویا بیماری واگیردار شوهر مثل تبخال تناسلی و یا زگیل تناسلی و یا کلامیدیا و سفلیس خصوصا در ایام وضع حمل اختیار مسگن در صورت خوف جانی برای همسر علاوه عدم تمکین خواهد شد . ویا در نهایت سفر زوجه النهایه شوهر می تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد و حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه دایر مدار واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین می باشد یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه کشف حق نمی کند بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی که ناشزه بوده می نماید لذا با برطرف شدن نشوز استحقاق زوجه نسبت به نفقه باز خواهد گشت دعوای الزام به تمکین یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم تمکین امکان طرح دعوای الزام به تمکین است که معمولا وکیل خانواده انجام می دهد یکی از ضمانت اجراهای موثر بر الزام زوجه به تمکین عدم استحقاق دریافت اجرت المثل می باشد که با عدم تمکین از بین می رود