قرار منع تعقیب دادسرا چیست ؟ 

قرار منع تعقیب دادسرا چیست ؟ 

در ابتدا باید بگویم که هر وقت ما در رابطه با قرار منع تعقیب صحبت کردیم یعنی در مورد دادسرا صحبت میکنیم از قرار منع تعقیب قرار است که در دادسرا صادر می‌شود و در رابطه با امور کیفری می باشد وقتی از قرار منع تعقیب صحبت به میان آمد به این معناست که ما با دادسرا کار داریم یعنی قرار منع تعقیب را دادیار و بازپرس صادر می کند و دادگاه حقوقی در رابطه با قرار منع تعقیب وظیفه ای ندارد و هرگز در رابطه با قرار منع تعقیب صحبتی در دادگاه حقوقی به میان نمی آیدهمانطور که گفتیم قرار منع تعقیب قرار است که در دادسرا صادر می‌شود و البته قرار منع تعقیب با حکم برائت فرق می‌کند و زمانی که مادر به تو با حکم برائت صحبت می‌کنیم یعنی یک مرحله جلوتر می رویم و از دادسرا به دادگاه میرویم قرار منع تعقیب و هم حکم برائت هردو در دادگاه کیفری صادر می شوند و هیچ وقت من تعقیب در دادگاه حقوقی صادر نمی شودشکایت مجدد پس از منع تعقیب امکان دارد یا خیریکی از سوالات حقوقی که اکثر افراد سوال می‌کنند این است که اگر قرار منع تعقیب صادر شد و یا ما شاکی بودیم و یا متهم آیا می توانیم به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کنیم و یا خیر اگر قرار منع تعقیب اعتراض شود برای مشکلات ایجاد می‌کند و یا خیر و اگر قرار منع تعقیب صادر شده رسیدگی مجدد پرونده مشود به ما اخطار می کند که در دادسرا حاضر شویم همانطور که گفتیم اعتراض به قرار منع تعقیب به این صورت است که شما پس از اینکه قرار منع تعقیب صادر شده در مهلت ده روز چه شاکی باشد و یا چه متهم میتواند به قرار منع تعقیب اعتراض کنید به این اعتراض در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. 

قرار منع تعقیب دادسرا چه تفاوتی با با حکم برائت دارد . 

البته اگر شما متهم هستید بهتر است یا قرار منع تعقیب که صادر شده است اصلاً اعتراض نکنید و منتظر باشید تا این قرار منع تعقیب تایید شود پس از صدور قرار منع تعقیب توسط قاضی دادسرا باید تعیین قرار منع تعقیب به تایید نماینده دادستان و دادیار اظهار نظر در دادسرا برسد در غیر این صورت قرار منع تعقیب احتمال دارد که مورد موافقت این دو بزرگوار قرار نگیرد بازی که قرار منع تعقیب صادر شد احتمال دارد شاکی به آن در مهلت ده روز اعتراض کند پرونده در این صورت به دادگاه کیفری دو میرود و قاضی دادگاه در صورت تایید منع تعقیب یعنی تایید کردن قرار منع تعقیب رای بر برائت صادر می کند منع تعقیب با حکم برائت در این است که قرار منع تعقیب را در دادسرا صادر می کنند اما حکم برائت در دادگاه و طبق اصل ۳۷ قانون اساسی صادر می شود

دادیار اظهارنظر و نماینده دادستان و قرار منع تعقیب ! 

قرار منع تعقیب باید به تایید نماینده دادستان و دادیار اظهار برسد بازپرس و دادیار نظر خود را در رابطه با پرونده اعلام نمود و قرار منع تعقیب را صادر کرد دادیار اظهار نظر و نماینده دادستان به صورت مستقل نسبت به قرار منع تعقیب اظهار نظر می‌کنند و اظهار نظر آنها باعث تایید قرار منع تعقیب خواهد شد پس از آنکه قرار منع تعقیب به تایید نماینده دادستان آیا دادیار اظهار نظر رسید به صورت قرار منع تعقیب تایپ شده در سامانه ثنا ایا شاکی ابلاغ خواهد شد .

به قرار منع تعقیب اعتراض کنیم ویا خیر ! 

یکی از سوالات حقوقی مهم اینست که  به قرار منع تعقیب اعتراض کنیم ویا خیر ؟یکی از سوالات مهم که از بنده بعنوان وکیل کیفری پرسیده می شود اینست  آیا به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض بکنیم و یا خیر ؟ دوستان دقت داشته باشید این که به قرار منع تعقیب اعتراض بشود بسته به این است که شما متهم باشید و یا شاکی اگر شاکی هستید بهتر است به قرار منع تعقیب دادسرا  اعتراضی نداشته باشید چرا که به منع تعقیب  که به نفع متهم صادر شده و اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اگر با توجه به دلایل کافی باشد مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد در غیر این صورت  اعتراض نتیجه نخواهد داشت ضمننا دقت داشته باشید اگر به قرار منع تعقیب که  مورد اعتراض شاکی واقع شود و نتیجه حاصل نشود چه رای  بر برائت صادر شود یعنی قرار منع تعقیب صادره را مورد تایید دادگاه کیفری ۲ قرار بگیرد  متهم میتواند از شاکی به عنوان مفتری شکایت کند . پس دقت کنید اگر شاکی هستید و به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض می کنید و پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دو می رود این احتمال را بدهید که طرف در صورت و عدم موفقیت شما بتواند از شما به عنوان مفتری و به عنوان جرم افترا شکایت کیفری بکند پس دقت کنید بی دلیل به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض نداشته باشید مگر اینکه دلایل کافی داشته باشید که دادیار و بازپرس در دادسرا به دلایل شما توجه نکرده باشند . والا مفتری شناخته خواهید شد . 

قطعی شدن قرار منع تعقیب چگونه می باشد . 

یکی از سوالات حقوقی  در رابطه با قرار منع تعقیب ابلاغی دادسرا  این است که درصورت صدور  قرار منع تعقیب  وصدور قرار منع تعقیب  چگونه قرار منع تعقیب دادسرا  قطعی میشود پس از صدور قرار منع تعقیب دادسرا توسط قاضی دادسرا که بازپرس و دادیار نامیده می شود شاکی و متهم یک مهلت ده روزه دارند  تا  به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا توسط بازپرس و دادیار اعتراض کنند  پس از آن قرار منع تعقیب دادسرا قطعی شده و غیر قابل اعتراض میباشد یعنی شما یک مهلت ده روزه دارید تا به قرار منع تعقیب دادسرا ارسال شده توسط دادیار و بازپرس اعتراض کرده و ضمن اعتراض خود لایحه دفاعی خود را به عنوان لایحه دفاعیه اعتراضی نامیده می شود در سامانه ثنا ثبت کرده و به دادسرا تحویل دهید . ورسید از دفتر خدمات الکترونیک قضایی بگیرید . 

قرار منع تعقیب دادسرا به وکیل ابلاغ می شود ویا شاکی و متهم 

یکی از سوالات حقوقی دیگر این است که به قرار منع تعقیب که در دادسرا صادر شده است بایستی به وکیل ابلاغ شود یا به شاکی ابلاغ می شود  ویا به متهم دقت کنید قرار صادره از دادسرا معمولاً بایستی به اصیل منظور ما از اصیل پرونده کسی نیست جز شاکی و متهم مگر این  که در پرونده کیفری شما وکیل کیفری وجود داشته باشد که در این صورت ابلاغ و کلیه مسائل مربوط به ابلاغبه به وکیل کیفری ابلاغ خواهد شد .  اصولاً قرار منع تعقیب در صورت اعلام وکالت وکیل کیفری  باید به وکیل ابلاغ شود  و دیگر ابلاغ به شاکی و متهم صورت نخواهد گرفت .  البته در رویه دادگستری معمولاً به متهم نیز قرار منع تعقیب  ابلاغ می شود تا حقوق دفاعی متهم رعایت و لحاظ شود . چه بسا بعضی از متهمین در زندان هستند و دسرسی به وکیل برای اعتراض به قرار منع تعقیب متهم را ندارند . 

وکیل دادسرا  

وکیل برای مسایل کیفری در تهران حتما باید وکیل برای دادسرا باشد . وکیل برای دادسرا به ده نکته حقوقی و کیفری آشنا است اول اینکه مسایل کیفری از مرحله ابتدایی دادسرا و دادگاه نیازمند وکیل برای دادسرا هستند و این مورد وکالت دادسرا واقعا شوخی نیست بخصوص اگر متهم باشید . پس دقت کنید اولین نکته انتخاب وکیل مناسب برای متهم است بلکه ضروری است .