نحوه ی صدور المثنای سند مالکیت

در این مقاله سعی در بررسی نحوه ی صدور سند مالکیت المثنی داریم 

در سه مورد برای سند مالکیت المثنی صادر می شود

۱: در مورد گم شدن سند مالکیت

۲: در مورد از بین رفتن آن کلا یا بعضا

۳: در موردی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجراییه مقدور نباشد

موارد ۱و ۲ در ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک به شرح زیر ذکر شده است

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می نماید باید طریق از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت را کتبا اعلام و استشهادیه ای به امضا لااقل سه نفر که هویت و امضا آنان به وسیله ی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد ضمیمه و به اداره ثبت محل تسلیم نماید. استشهادیه بر طبق نمونه ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک آن را چاپ نموده و دو نسخه از ان را برای تکمیل در اختیار متقاضی می گذارد.

پس از وصول تقاضانامه و برگ استشهاد ، اداره ثبت نخست آن را ثبت  و در دفتر املاک منعکس می نماید سپس در جاهایی که کامپیوتر وجود دارد به متصدی أن و در جاهای که کامپیوتر وجود ندارد به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند و بعدا ظرف یک  هفته به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی می کند ، در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود در مورادی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردید می بایست المثنی صادر گردد.

در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطلب زیر قید شود

۱: نام ونام خانوادگی

۲:شماره پلاک و محل وقوع ملک

۳: خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت

۴: معاملاتی که به حکایت سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده باشد

۵: تذکر به اینکه هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آخرین آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه ی اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقرررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد در صورت ارایه ی سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم . اصل سند یه ارایه دهنده مسترد می شود

در تبصره ی ۲ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک آمده و عبارت است از اینکه سندمالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن بدهد و با صدور اجراییه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نباشد در این صورت مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور المثنی بنمایددر این مورد تحقیق از شهود و انتشار آگهی ضرورت ندارد و اداره ثبت باید طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.

نحوه ی عملکرد اداره ثبت املاک موضوع سند المثنی

طبق ماده ۱۶۳ آیین نامه قانون ثبت هر موقع که اداره ی ثبت طبق قانون المثنای سند مالکیت می دهد باید در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک تاریخ صدور المثنی را قید کند و طبق تیصره ۱ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک اداره ثبت مکلف است در روز صدور المثنای سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه ی خود کتبا اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنای سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله تنظیم نمایند جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم سند و ثبت معامله کنند

هریک از دفتر خانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره ی پلاک این قبیل املاک داشته باشند که موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده و در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند تخلف از رعایت مقررات بالا طبق ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ثبت املاک مستلزم کیفر درجه ی سه به بالا از کیفر مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی می باشد