دادخواست استرداد جهیزیه و نمونه رای دادگاه

با سلام و دعای فراوان احتراماً به استحضار می رساند اینجانبه به تاریخ به موجب سند نکاحیه شماره تنظیمی در دفتر ازدواج شماره به عقد دائم خواننده ی محترم در آمده ام مدتی است که به لحاظ اختلافات موجود اینجانبه و خوانده به صورت متارکه زندگی می کنیم و در حال حاضر اینجانب در منزل پدرم زندگی می کنم و جهیزیه اینجانب در تصرف خوانده می باشد که از تحویل آن به اینجانب امتناع می ورزد.با تقدیم دادخواست مستندا مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون معدنی و مواد ۱۹۸ قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به الزام خوانده به استرداد جهیزیه با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست

نمونه رای دادگاه استرداد جهیزیه

در خصوص دادخواست خانم… فرزند.. به طرفیت آقای… فرزند.. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد جهیزیه طبق سیاهه جهیزیه نظر به محتویات پرونده از این که خواهان چنین توضیح داده است با خوانده ازدواج کردم و جهیزیه همراه خود بردم و حال از شوهرم جدا هستم و میترسم جهیزیه از بین برود تقاضای صدور حکم را دارد خوانده میز متقابلا بیان داشته جهیزیه را قبول دارم ولی فروخته ام دادگاه با عنایت به مراتب و اظهارات خواهان و اقرار و امضا ذیل صورت جهیزیه از سوی خوانده و از این که جهیزیه جز مایملک زوجه می باشد و هر زمان می‌تواند تصرف نماید لذا با استناد ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت و تحویل جهیزیه طبق صورت جهیزیه در صورت وجود عین به عین تحویل و در صورت عدم وجود مثل یا قیمت آن را تحویل زوجه دهد.

نمونه رای دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک

در خصوص دعوای خواهان با وکالت آقای …به طرفیت خواننده و به خواسته مطالبه……. تومان بابت نفقه از تاریخ …تا….. بدین توضیح که وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی و اظهاراتش در جلسه دادرسی عنوان داشته که موکله اش که همسر خوانده بوده از وی طلاق گرفته و حضانت فرزند مشترکشان با وی بوده و خوانده از پرداخت نفقه امتناع نموده است

و در نهایت تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است خوانده متقابلا و دفاعا بیان داشته که ماهیانه مبلغ… تومان به عنوان نفقه فرزندش پرداخت نموده که خواهان ازدریافت آن امتناع نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ملاحظه دادنامه شماره شعبه احراز می نماید حضانت طفل به خواهان واگذار شده است لیکن در مورد پرداخت نفقه تعیین تکلیف نشده و در این خصوص به خواهان اجازه داده نشده است بنابراین چون نفقه گذشته اقارب طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی قابل مطالبه نیست مگر با رعایت شرایط ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی که در این ماده سه شرط وجود دارد که عبارت است از غیبت و استنکاف منفق و نیز اجازه دادگاه در رابطه با پرداخت نفقه به عنوان قرض که در صورت فقدان شرایط مذکور اعمال ماده ۱۲۰۵ قانون وجاهت قانونی ندارد بنابراین از آنجایی که در مورد خوانده اولاً این شرایط مصداق ندارد چرا که نام برده نه غایب بوده و نه مستنکف و از طرفی ماهیانه مبلغی از سوی وی به خواهان پرداخت شده که از دریافت آن امتناع نموده و از طرف دیگر صرف واگذاری حضانت از سوی دادگاه اجازه مورد نظر قانون گذار مندرج در ماده ۱۲۰۵مذکور محسوب نمی شود و در نتیجه زوجه را نمی توان مادون به حساب آورد فلذا دادگاه نظر به مراتب فوق ذکر دعوای خواهان را محرز و مسلم تشخیص نداده و بر اساس مقررات مادتین ۱۲۰۵و۱۲۰۶ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و قطعی است