دادخواست گواهی عدم امکان سازش

در این نوشتار ما سعی کردیم به چند نمونه دادخواست گواهی عدم امکان سازش صرفا جهت راهنما برای شما کاربران عزیز اشاره ای داشته باشیم ولی به یاد داشته باشید تنظیم دادخواست های حقوقی به عهده وکیل خانواده است چراکه شما با تنظیم یک دادخواست دقیق و مرتبط با موضوع پرونده ی خود توسط یک وکیل خانواده نتیجه ی بهتری را بدست خواهید آورد

ما در اینجا به نمونه هایی از شرح دادخواست گواهی عدم امکان سازش اشاره می نماییم

دادخواست گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شرایط ضمن عقد و عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه

با سلام – احتراما تصدیع می دهد : اینجانب به تاریخ….. به موجب سند نکاحیه شماره…. با تعیین مهریه….به عقد زوجیت دایم خوانده محترم درآمدم خوانده شروط دوازگانه ضمن عقد نکاح را پذیرفته است و در بند۱ شروط ضمن عقد ذکر شده است هرگاه مرد تا شش ماه نفقه اینجانب را نپردازد اینجانب وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر خواهم داشت تا خود را مطلقه نمایم که در ما نحن فیه نامبرده از شروط ضمن عقد تخلف نموده است

لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به بند ۱ شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضاست

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق به لحاظ سو رفتار زوج

اینجانب به تاریخ… به موجب سند نکاحیه….. با تعیین مهریه…. سکه بهار آزادی به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده محترم درآمدم

خوانده کلیه شروط دوازگانه ضمن عقد نکاح را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه ی طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانبه اعطا نموده است

نظر به این که خوانده اینجانب را مورد ضرب وشتم قرار داده است و به موجب دادنامه شماره…. شعبه…. دادگاه عمومی …. محکوم به ورداخت دیه در حق اینجانب گردیده است تخلف نامبرده از شرایط ضمن عقد محقق گردیده است

علیهذا با تقدیم این دادخواست مستندا به ماده۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق مورد تقاضاست

دادخواست گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق به لحاظ سو رفتار زوجه

با نهایت ادب و احترام به استحضار عالی می رساند

اینجانب به تاریخ …. با خوانده محترمه ازدواج نمودم و مبلغ … ریال مهریه برای او تعیین نموده که کل آن را به مشارالیه پرداخت کرده و رسید گرفته ام نظر به این که خوانده دارای بیماری وسواس می باشد و از طرفی دارای اخلاق بسیار بد و رفتار سویی می باشد که ادامه زندگی مشترک با نامبرده را برای اینجانب غیر قابل تحمل می نماید.

لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به بند ۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق مورد تقاضاست

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک

اینجانب به تاریخ … به موجب سند نکاحیه شماره… تنظیمی در دفتر ازدواج شماره… شهرستان… با خوانده محترمه ازدواج نموده ام که ثمره این ازدواج یک فرزند مشترک شش ساله می باشد

خوانده حدود یکساال پیش بدون اخذ اجازه و بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده و با ارسال اظهارنامه شماره… برای نامبرده حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده است که بالاجبار بطرفیت نامبرده اقامه دعوا نموده و شعبه … دادگاه خانواده…. به موجب دادنامه شماره… حکم بر محکومیت نامبرده به بازگشت به منزل مشترک و تمکین صادر نموده است که با وصف قطعیت رای مذکور مشارالیها حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده است

علیهذا با تقدیم این دادخواست تا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند ۱۱ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور حکم بر گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق مورد استدعاست