دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک

دادخواست سلب حضانت و تعیین حضانت

در این نوشتار سعی نموده ایم انواع دادخواست ها با عنوان سلب حضانت در موضوعات مختلف را به صورت نمونه دادخواست بیان کنیم 

دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت برای مادر به لحاظ اعتیاد پدر

با سلام و دعای خیر احتراما با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوسته آن به استحضار عالی می رساند

اینجانبه به تاریخ…..به موجب سند نکاحیه شماره….. تنظیمی در دفتر ازدواج… شهرستان…. با خوانده محترم ازدواج نمودم که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر هشت ساله می باشد.

اینجانبه و خوانده به لحاظ اختلافات فی مابین به صورت متارکه زندگی می کنیم و طفل مشترک نزد او نیز می باشد 

نظر به اینکه خوانده اعتیاد به مواد مخدر دارد و اخیرا نیز به موجب دادنامه شماره… مورخ…. دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان… به اتهام استعمال مواد مخدر به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است با وضعیت موجود صحت و سلامت جسمانی فرزند مشترک به نام … در معرض خطر است 

علیهذا با تقدیم این دادخواست با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند ۱ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی صدور حکم بر سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک به نام…. و تعیین حضانت نامبرده برای اینجانب با احتساب خسارات دادرسی مورد استدعاست

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی : هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند

دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت برای مادر به لحاظ فساد اخلاق و فحشا پدر

با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می ذساند 

اینجانبه به تاریخ …. به موجب سند نکاحیه… تنظیمی در دفتر ازدواج …. شهرستان… به عقد دایم خوانده درآمده ام که ثمره ازدواج یک دختر هشت ساله است 

اینجانبه به لحاظ سوءرفتار خوانده در بدنام بودن مشار الیه و وجود عسر و حرج در ادامه زندگی به موجب سند طلاق شماره…. تنظیمی در دفتر رسمی طلاق شماره ….شهرستان…. از خوانده جدا شدم در چند روز گذشته خوانده به موجب دادنامه شماره ….صادره از شعبه… دادگاه عمومی…. به اتهام رابطه نامشروع به شلاق محکوم گردیده است

لذا با تقدیم دادخواست با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه خوانده دارای انحطاط اخلاقی بوده و اشتهار به فساد اخلاق و فحشا دارد تربیت اخلاقی فرزند مشترک در معرض خطر می باشد علیهذا مستندا به بند ۲ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی صدور حکم بر سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعیین حضانت او برای اینجانب با احتساب خسارات دادرسی مورد استدعاست

دادخواست سلب حضانت و سرپرستی طفل مشترک و تعیین حضانت او برای مادر به لحاظ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 

با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند 

اینجانبه به تاریخ …. به موجب سند نکاحیه… تنظیمی در دفتر ازدواج …. شهرستان… به عقد دایم خوانده درآمده ام که ثمره ازدواج یک فرزند پسر ۹ ساله به نام…. می باشد

اینجانب و خوانده به لحاظ اختلافات موجود مدت دو سال است که به صورت متارکه زندگی می‌کنیم و پرونده‌های متعددی در دادگاه خانواده داریم

خوانده سه ماه قبل به بهانه‌های واهی فرزند مشترک را مورد ضرب و شتم قرار داده بود که فرزندم به مدت ۵ روز در بیمارستان بستری بود متاسفانه در روز گذشته نیز خوانده فرزندم را دوباره مورد ضرب و جرح قرار داده و فرزندم در حال حاضر در بیمارستان بستری است

با تقدیم این دادخواست با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه ادامه وضعیت موجود صحت و سلامت جسمانی فرزندم را در معرض خطر قرار می‌دهد مستند به بند ۵ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی صدور حکم بر سلب حضانت و سرپرستی طفل مشترک و تعیین حضانت وی برای اینجانب با احتساب خسارات دادرسی مورد تقاضاست